ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย งานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ งานระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับการติดตามการดำเนินงานตามหลักมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไวรสโคโรนา 2019 สำหรับกลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ (COVID-19 Plus) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links