วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

 • วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน บริการแบบองค์รวม พลังสังคมมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 • พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน
  • 2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  • 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภาพดี
  • 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ค่านิยม “MOPH-H”

  • M : Mastery
   เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
  • O : Originality
   เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
  • P : People centered
   ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
  • H : Humility
   อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • H : Healthy & Happiness
   สุขภาพดี มีความสุข
 • อัตลักษณ์

  “บริการดี สามัคคี มีคุณธรรม”

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links