ประธาน
พญ.นาถยา เจิมประดิษฐุ์วงศ์
ประธานคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ที่ปรึกษา
พญ.จุฑามาศ สุจริต
ที่ปรึกษาคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ประชาสัมพันธ์

next ทั้งหมด...

มาตรฐานวิธีปฏิบัติ

คู่มือวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล HAI 2562 30 พฤศจิกายน 2565 10:17:55
มาตรการป้องกัน HAP และ UTI 29 พฤศจิกายน 2565 14:08:13
เฝ้าระวัง IC ตึกทารก 29 พฤศจิกายน 2565 14:07:51
เฝ้าระวัง IC ตึกเด็ก 29 พฤศจิกายน 2565 14:07:21
เฝ้าระวัง IC ประจำวัน ผญ 29 พฤศจิกายน 2565 14:07:08
แบบฟอร์มคัดกรองอาการสงสัยวัณโรค 29 พฤศจิกายน 2565 14:06:24
แบบบันทึกรายงานสำหรับบุคลากร กรณีเกิดอุบัติเหตุถูกเข็มของคมทิ่มตำ 29 พฤศจิกายน 2565 14:06:11
แบบคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโคโรน่าไวรัส MERS 29 พฤศจิกายน 2565 14:05:59
แนวทางเฝ้าระวังทารกแรกเกิด 29 พฤศจิกายน 2565 14:04:40
แนวทางปฏิบัติผสมน้ำยา 0.5% Sodium 29 พฤศจิกายน 2565 14:04:24
next ทั้งหมด...

สรุปประชุม

next ทั้งหมด...

รายงานการติดเชื้อ

next ทั้งหมด...