วิจัยและพัฒนา

การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน (The Development of a Diabetic Clinic Service by Applying Lean Concept.)

การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน
(The Development of a Diabetic Clinic Service by Applying Lean Concept.)


ดาวน์โหลด : ไฟล์เอกสารการพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน

...

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links