แนวคิดระบบห้องตรวจเสมือนจริง (Virtual OPD)

กับการส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน

...  

ห้องตรวจเสมือนจริง (Virtual OPD) หรือ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

บทความโดย

ดร.พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

      จากปัญหาความแออัดภายโรงพยาบาลและที่ผ่านมาโลกได้เผชิญกับเชื้อโควิด-19 ที่เหมือนกัน แต่ผู้คนทั่วโลกล้วนตอบรับกับวิกฤตครั้งนี้แตกต่างกันไป การแพทย์ทางไกล หรือ ที่เราเรียกว่า ระบบ Telemedicine ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่าน และแม้ปัจจุบันโควิด -19 จะคงตัวในการแพร่เชื้อ แต่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ยังมีการใช้งานระบบ Telemedicine อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลให้ดียิ่งขึ้น สะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองผู้ป่วยที่มาทำการรักษาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นที่ผู้ป่วยเดินเข้ามาทำการรักษาตลอดจนถึงขั้นตอนการรับยาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ผ่านระบบ Virtual OPD ตามจุดที่กำหนดไว้ในหมู่บ้านต่างๆหรือที่เรียกว่า Health Station (สถานีสุขภาพ) ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับบริการการแพทย์ทางไกล ใกล้บ้าน ซึ่งแต่ละสถานีจะมีระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกล้องความละเอียดสูงเพื่อเป็นช่องทางในการให้ผู้ป่วยกับแพทย์สนทนากันและแพทย์ผู้ตรวจสามารถควบคุมกล้องสำหรับตรวจคนไข้ได้เองที่โรงพยาบาล เสมือนคนไข้ได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ดังนั้นพอสรุปได้ว่า Virtual opd หมายถึง ขั้นตอนในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาอาการเจ็บป่วยผ่าน ระบบการแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นบัตร วัดความดัน ยืนยันสิทธิ์ รอเข้าห้องตรวจ เข้าพบแพทย์ สุดท้ายคือรับยา ซึ่งโรงพยาบาลจะมีบริการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้านผ่านโดรน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการเสร็จภายในหนึ่งวัน เสมือนผู้ป่วยได้มาโรงพยาบาลเอง

   แต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องมี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยบริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด นำโดย ดร.ธนากร ทรัพย์สุขบวร CEO ของเอวิลอน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและให้บริการโดรนสำหรับธุรกิจในประเทศไทย ทั้งโดรนเพื่อการขนส่ง โดรนเพื่อการสำรวจ โดรนสำหรับบินภายในอาคาร ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการให้บริการโดรนขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะการนำมาใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการขนส่ง ลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากโดรนใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อน โดยบริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกันกับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในการพัฒนาระบบส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยโดรน และ ดร.พญ.สาธิตา เรืองสิริภคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย กล่าวว่าทางโรงพยาบาลมีแผนการพัฒนาและศึกษาทดสอบความเป็นไปได้ โดยการนำโดรนมาทดลองส่งยาให้กับผู้ป่วยที่ทำการรักษาผ่านระบบ Virtual OPD ทางโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และประหยัดเวลา โดยนำโดรนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการส่งยาถึงมือผู้ป่วยภายในวันเดียว หลังผู้ป่วยทำการรักษาผ่านระบบ Virtual OPD ซึ่งระบบโดรนส่งยาต่างระบบขนส่งเดิมที่มีอยู่ คือยาสามารถจะถึงมือผู้ป่วยภายในวันเดียวกัน ส่วนระบบเดิมผู้ป่วยต้องใช้เวลารอรับยา 2-3 วัน บางครั้งยาที่จัดส่งมีการสูญหายระหว่างทางที่จัดส่ง แน่นอนว่าทางโรงพยาบาลมีแนวคิดที่ว่าโรงพยาบาลต้องเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การลดการรอคอย ลดแออัด ในโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็มีพื้นที่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จอดรถ พื้นที่การนั่งรอคอยการเข้าตรวจรักษา รับยา และเป็นการตอบสนองนโยบาย Smart Hospital ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ร่วมกันอย่างบูรณาการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยต้องการเป็นโรงพยาบาลตัวอย่าง นำร่องให้กับโรงพยาบาลอื่นที่สนใจเทคโนโลยีนี้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย และนำไปปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ต่อไป

ตรวจกับแพทย์ของโรงพยาบาลผ่าน Telemedicine


...  
...  

ห้องตรวจเสมือน (Virtual OPD) ในหมู่บ้าน


...  
...  

ขั้นตอนการส่งยา


...  
...  
...  

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links