ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2514 เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยเปิดทำการเมื่อวันที่1 เมษายน 2516 โดยที่ยังไม่มีแพทย์มาประจำ จนถึงเดือนตุลาคมได้มีแพทย์มาประจำคือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ในปีพ.ศ. 2521 ได้รับการพิจารณาให้ขยาย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และปี 2537 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง จนถึงปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ ทุติยภูมิ M2 (สามารถมีแพทย์เฉพาะทางได้)

   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม 84 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 409.783 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอยางสีสุราชอำเภอนาดูน และอำเภอปทุมรัตน์ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปทุมรัตน์และอำเภอเกษตรวิสัย (จังหวัดร้อยเอ็ด)

- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์) และอำเภอยางสีสุราช

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย

1.นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน                  ปี 2516 - 2519

2.นายแพทย์ประเสริฐ เสริมพงศ์           ปี 2519 - 2519

3.นายแพทย์วิจินต์ พงษ์ฤทธิศักดา         ปี 2519 - 2521

4.นายแพทย์สมชาย มนัสสากร              ปี 2521 - 2522

5.นายแพทย์สมชาย ดรุณเทิดไท            ปี 2522 - 2524

6.นายแพทย์เลขา ด่านวิริยะสกุล            ปี 2524 - 2527

7.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ สุวรรณนันท์      ปี 2527 - 2538

8.นายแพทย์ปริญญา เสริมพงศ์            ปี 2538 - 2543

9.นายแพทย์ธีรพล ชลเดช                     ปี 2544 - 2561

10.นายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม         ปี 2561 - 2563

11.นายแพทย์กัมพล เอี่ยมเกื้อกูล            ปี 2563 - ปัจจุบัน

โรงพยาบาล   พยัคฆภูมิพิสัย

Social Links